HEKSAGON Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
ZAMAWIANIE SZKOLEŃ: 602 644 976

Promocja

Money_L_01

Regulamin akcji promocyjnej SZKOLENIE ZA PARAGON

1. W akcji promocyjnej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zakupiła w salonie Empik – w okresie od 3 do 30 czerwca 2015 roku – książkę Fryderyka Karzełka „Pieniądze są sexy” ISBN 978-83-941395-0-6, zwana dalej „Uczestnikiem promocji”.

2. Akcja promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi promocji bezpłatnego udziału w szkoleniu Money Level One poprzez udostępnienie Uczestnikowi promocji loginu pozwalającego na dostęp do szkolenia na multilearningowej platformie projektantprzyszlosci.pl, której właścicielem i administratorem jest Heksagon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29.

3. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest zachowanie paragonu potwierdzającego zakup ww. książki i przesłaniu go drogą elektroniczną pod adres biuro@heksagon.com.pl, do 30 czerwca 2015 r., w formie fotografii lub skanu, w rozdzielczości pozwalającej na odczytanie wszystkich zawartych w nim danych, łącznie z datą, miejscem zakupu i nazwą towaru.

4. Zdjęcia lub skany paragonu nie dające się w całości odczytać ze względu na ich niską jakość techniczną nie będą brane pod uwagę i nie będą upoważniały ani do udziału w akcji promocyjnej, ani do udziału w bezpłatnym szkoleniu Money Level One.

5. Szkolenie, którego wartość wynosi 99 zł brutto, udostępniane jest Uczestnikowi promocji bezpłatnie, w dowolnym terminie, do 7 dni od nadesłania paragonu, o ile uczestnik spełni warunki określone w pkt. 1, 2 i 3.

6. Login pozwalający na udział w szkoleniu Money Level One zostanie udostępniony Uczestnikowi promocji drogą mailową pod adres e-mailowy, z którego zostanie nadesłany paragon lub pod inny adres, o ile uczestnik wyraźnie określi to w korespondencji.

7. Login udostępniany jest jednorazowo dla każdego z Uczestników promocji i nie może być udostępniany osobom trzecim.

8. Uczestnik promocji nie będzie rościł sobie praw do ewentualnego zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w szkoleniu Money Level One. Zwrot ceny szkolenia Money Level One przysługujący – w określonych warunkach – uczestnikom tego szkolenia, którzy zapłacili całą cenę zakupu szkolenia – w żadnym razie nie przysługuje Uczestnikom promocji.

9. Organizatorem promocji jest Heksagon Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000326312.