HEKSAGON Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
ZAMAWIANIE SZKOLEŃ: 602 644 976

Regulamin

Regulamin serwisu Projektant przyszłości oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu Projektant przyszłości oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca lub Organizator lub Administrator - Heksagon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326312, NIP: 954 – 26 – 68 – 696.

Projektant przyszłości - serwis internetowy pod adresem www.projektantprzyszlosci.pl, w ramach którego wyodrębniona została część służąca rejestracji i zarządzaniu indywidualnymi kontami użytkowników oraz część, za pośrednictwem której udostępniane są szkolenia prowadzone przez Organizatora.

Użytkownik - korzystająca z serwisu Projektant przyszłości: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Usługobiorca – Użytkownik, który dokonał wyboru konkretnego szkolenia oferowanego przez Usługodawcę i opłacił w całości cenę za dostęp do wybranego szkolenia.

Uczestnik – Użytkownik, który otrzymał od Usługodawcy dostęp do szkolenia opłaconego przez Usługobiorcę i uczestniczy w szkoleniu.

Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Multilearning – innowacyjny, autorski proces edukacyjny Organizatora, oparty na wielokanałowym – to jest wykorzystującym przekaz audiowizualny i materiały drukowane – przekazie wiedzy, wzmacniającym efektywność jej zrozumienia przez Uczestnika i identyfikowania się z nią, dostępny – jako treści cyfrowe dostarczane w niematerialny sposób –   za pomocą interaktywnego panelu e-learningowego w Internecie pod adresem www.projektantprzyszlosci.pl.

Szkolenie - szkolenie obejmujące swoim zakresem zagadnienia i problematykę przedstawioną szczegółowo w opisie szkolenia, prowadzone w formie stacjonarnej lub w formie multilearningu lub w formie mieszanej – stacjonarnej, po zakończeniu której szkolenie kontynuowane jest jako multilearning.

Konto Użytkownika lub Karta Rozwoju - miejsce dostępne dla Użytkownika serwisu Projektant przyszłości po wprowadzeniu loginu i hasła ustalonego przez Użytkownika podczas rejestracji, umożliwiające m.in. dostęp do szkoleń, odbieranie wiadomości od Usługodawcy, zmianę i poprawianie danych osobowych.

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  a) zasady dostępu do szkoleń organizowanych przez Organizatora, w tym dostępu do szkoleń w formie treści cyfrowych dostarczanych w niematerialny sposób, w formie multilearningu,
  b) zasady organizacyjne szkoleń stacjonarnych i multilearningowych,
  c) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na odpłatnym udostępnieniu korzystania ze szkoleń.
 2. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z dostępu do szkolenia po dokonaniu płatności za określone szkolenie. Dokonanie płatności za dostęp do szkolenia jest możliwe jedynie po dokonaniu rejestracji w formie założenia Karty Rozwoju. W celu założenia Karty Rozwoju konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika dostępem do konta poczty elektronicznej.
 3. W celu skorzystania z serwisu Projektant przyszłości Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu, a także sprzętu i oprogramowania umożliwiającego przeglądanie dokumentów i prezentacji multimedialnych.
 4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownik powinien dysponować przeglądarką obsługującą pliki „cookies”. Korzystanie ze wszystkich aplikacji serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji „cookies”. Technologia plików „cookies” polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających serwis Projektant przyszłości plików z informacjami służącymi do personalizacji usług serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w serwisie.
 5. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz Karty Rozwoju i panel e-learningowy.
 6. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z dostępu do szkoleń oferowanych w serwisie Projektant przyszłości jest rejestracja na oraz dokonanie płatności za wybrane szkolenie.

2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny – utworzyć Kartę Rozwoju. Podczas rejestracji Użytkownik zostaje zobowiązany do podania następujących danych osobowych:
a) adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b) loginu, a nadto do ustalenia własnego, indywidualnego hasła dostępu do Konta Użytkownika (Karty Rozwoju).

3.Użytkownik po zarejestrowaniu otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej link aktywacyjny, przesłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

4.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym, tj. posiadającym Konto Użytkownika.

5. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są Usługodawca oraz Usługobiorca.

6. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez dokonanie przez Użytkownika wyboru szkolenia i zapłacenie całej ceny za dostęp do wybranego szkolenia.

7. Umowa o dostęp do szkolenia jest zawierana na czas określony, do zakończenia danego szkolenia. W celu uzyskania dostępu do konkretnego szkolenia należy dokonać następujących czynności:
a) zalogować się na Kartę Rozwoju,
b) wybrać szkolenie spośród oferty szkoleń dostępnych w serwisie Projektant przyszłości,
c) dokonać zakupu poprzez wniesienie płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.

8. Po dokonaniu płatności Usługobiorca otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail:
a) wiadomość z systemu Przelewy24 z potwierdzeniem dokonania płatności,
b) fakturę zaliczkową przesłaną przez Usługodawcę,
c) wiadomość powitalną potwierdzającą przyjęcie na konkretne szkolenie.

9. Użytkownik, który zamierza zakupić dostęp do kilku jednakowych szkoleń, dla kilku Uczestników, winien dokonywać każdego zakupu oddzielnie, to znaczy zakładając dla każdego z potencjalnych Uczestników oddzielną Kartę Rozwoju, z użyciem innego loginu, innego adresu poczty e-mail i innego hasła, a także dokonując oddzielnie płatności za dostęp do każdego ze szkoleń.

10. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń następujących treści:
a) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie.
b) dane zawarte w formularzu płatności są zgodne z prawdą,
c) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
d) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w Karcie Rozwoju adres e-mail oraz na wskazane w formularzu płatności dane korespondencyjne: informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy, a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu Projektant przyszłości.

11. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną – ze skutkiem natychmiastowym – jeśli:
a) cel rejestracji bądź sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu Projektant przyszłości,
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał zawiadomienie od właściwych organów o bezprawnym charakterze podanych przez Użytkownika danych lub związanej z nimi działalności,
d) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych do innych Użytkowników bądź Usługodawcy,
e) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,
f) podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Karcie Rozwoju adres e-mail. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail: biuro@heksagon.com.pl.

14. Okres wypowiedzenia umowy w przypadku wskazanym w ust. 11 wynosi 14 dni.

15. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

16. Usługodawca informuje Konsumenta, że:
a) w przypadku dokonania przez Konsumenta zakupu dostępu do szkolenia w formie multilearningu
– zalogowanie się przez Konsumenta do systemu multilearningu, które jest możliwe wyłącznie z użyciem loginu i hasła, jest równoznaczne z wyraźną zgodą Konsumenta na korzystanie ze świadczenia.
– treści cyfrowe są dostępne na stronie internetowej, a rozpoczęcie korzystania z nich jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy,
b) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia z góry całej opłaty za dostęp do wybranego szkolenia, przez co rozumie się cenę brutto, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień odnotowania płatności w systemie Przelewy24.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w opisie konkretnego szkolenia, dostępnym w serwisie Projektant przyszłości.
 3. Płatności winny być realizowane na dobro Usługodawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24, zgodnie z regulaminem tego systemu, dostępnym na stronie www.przelewy24.pl.

Usługodawca – po otrzymaniu od Usługobiorcy całej ceny kupna – wystawi dla Usługobiorcy fakturę zaliczkową, w trybie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Faktura zaliczkowa zostanie przesłana Usługobiorcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

 1. Cena za dostęp do szkolenia nie obejmuje kosztów noclegów, ani wyżywienia w czasie trwania szkolenia, w tym także w trakcie szkolenia stacjonarnego – za wyjątkiem szkoleń, w ofercie których, w opisie szkolenia wyraźnie i jednoznacznie postanowiono inaczej.
 2. Szkolenie ma charakter otwarty i nie jest prowadzone wyłącznie na zamówienie Usługobiorcy.
 3. Wszystkie parametry szkolenia: nazwa, przedmiot, zakres, przebieg, miejsce, czas trwania, organizacja, świadczenia w ramach szkolenia (w tym ewentualne: zakwaterowanie, posiłki, napoje), cena jednostkowa netto, cena brutto i ewentualne inne cechy szkolenia – określone są w opisie konkretnego szkolenia, którego wyboru dokonał Usługobiorca.
 4. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z należytą starannością oraz zapewni wysoki poziom merytoryczny trenerów, posiadających kwalifikacje właściwe z uwagi na przedmiot szkolenia.
 5. Organizator nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego celu i skutku szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu podczas szkolenia treści, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 6. Organizator zapewni każdemu Uczestnikowi szkolenia stacjonarnego pakiet materiałów szkoleniowych z autorskimi ćwiczeniami, który Uczestnik otrzyma na własność, a który Organizator dostarczy Uczestnikowi w pierwszym dniu szkolenia stacjonarnego.
 7. W każdym dniu trwania szkolenia multilearningowego, o godzinie 8:oo Uczestnik otrzyma od Organizatora powitalną wiadomość e-mail przypominającą o szkoleniu tego dnia.
 8. Organizator umożliwi Uczestnikowi dostęp do multilearningu przez – określoną dla konkretnego szkolenia – konkretną liczbę następujących po sobie dni lub tygodni.
 9. W przypadku szkoleń, których częścią jest multilearning, jeśli czas trwania multilearningu określono w tygodniach, to przez pojęcie „tydzień” rozumie się następujące po sobie 5 dni: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek.
 10. Każdego dnia trwania multilearningu, których liczba określona jest w opisie szkolenia, począwszy od pierwszego dnia, Uczestnik jest zobowiązany logować się w panelu multilearningowym i każdego dnia wykonywać zalecane przez trenera ćwiczenia, z takim zastrzeżeniem, że:
  – prawidłowość wykonania (wynik) ćwiczenia nie ma znaczenia dla spełnienia warunku wykonania ćwiczenia,
  – Uczestnik ma prawo do 10-cio dniowej przerwy w zajęciach, w czasie której nie musi on się logować w panelu multilearningowym – o ile zgłosi Organizatorowi zamiar skorzystania z przerwy w zajęciach, nie później 2 tygodnie przed rozpoczęciem przerwy.
 11. W przypadku zmiany terminu multilearningu wynikającej z przyczyn technicznych – Organizator powiadomi Uczestnika o zmianie w harmonogramie multilearningu, zaś Uczestnik przyjmie ten zmieniony harmonogram jako obowiązujący.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do multilearningu lub wadliwe działanie systemu multilearningu, będące następstwem podania przez Usługobiorcę lub Uczestnika nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, podczas zakładania Karty Rozwoju.
 13. W przypadku nieobecności Uczestnika na całości lub części zajęć szkolenia stacjonarnego, niezależnie od przyczyny nieobecności, a także w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z dostępu do szkolenia w formie multilearningu – z przyczyny leżącej po stronie Uczestnika –   kwota wpłacona na poczet ceny szkolenia nie podlega zwrotowi do Usługobiorcy. Przepis niniejszy nie ogranicza odrębnych praw Konsumenta do odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku, jeśli szkolenie stacjonarne nie dojdzie do skutku z winy Usługodawcy, to Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Usługobiorcy całej kwoty, którą Usługobiorca wpłacił na poczet ceny. W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje jakiekolwiek inne roszczenie, poza roszczeniem o zwrot kwoty, którą Usługobiorca wpłacił na poczet ceny.
 15. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia do miejsca realizacji szkolenia stacjonarnego w każdym dniu szkolenia oraz potwierdzenia swego przybycia podpisem na liście obecności.
 16. Ukończenie szkolenia przez Uczestnika polega na obecności Uczestnika – potwierdzonej podpisem na liście obecności – na zajęciach w każdym dniu szkolenia stacjonarnego.

W przypadku szkoleń, które składają się ze szkolenia stacjonarnego i multilearningu, ukończenie szkolenia przez Uczestnika wymaga – dodatkowo – logowania się w panelu multilearningowym i wykonywania zalecanych przez trenera ćwiczeń.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby serwis Projektant przyszłości oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez zakłóceń.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego Konta lub multilearningu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności serwisu Projektant przyszłości, w tym również części serwisu służącego przeprowadzaniu rejestracji, w celu wprowadzania ulepszeń, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników.
 4. W przypadku zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest je zaktualizować.
 5. Oprogramowanie chronione przez prawa autorskie nie może być przez Użytkownika kopiowane bez zgody posiadacza praw autorskich na/z lub za pośrednictwem żadnego z systemów wchodzących w skład serwisu Projektant przyszłości.
 6. Użytkownik, będąc członkiem społeczności korzystającej ze szkoleń, komunikującej się za pośrednictwem różnych mediów, powinien przestrzegać podstawowych reguł funkcjonowania w takiej społeczności. W szczególności nie powinien: obrażać innych, przeszkadzać w pracy, zaburzać komunikacji wtrąceniami niezwiązanymi bezpośrednio z materiałem kursowym, obraźliwymi sformułowaniami czy też podobnymi działaniami. Zabronione są również próby nieautoryzowanego dostępu (włamania) do systemów, komputerów, baz danych itp.
 7. Środki komunikacji dostępne za pośrednictwem serwisu Projektant przyszłości i w procesie edukacyjnym nie mogą być używane do dystrybucji jakichkolwiek materiałów wideo, fotografii czy tekstów o podłożu pornograficznym, rasistowskim czy też w inny sposób mogących obrazić lub urazić innych, Użytkowniku ciąży także zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 8. Serwis Projektant przyszłości nie może być używany przez Użytkownika w celu: przekazywania treści komercyjnych, reklam i osobistych ogłoszeń niezwiązanych z procesem dydaktycznym, a także w celu rozpowszechniania wirusów komputerowych bądź programów mogących zakłócić funkcjonowanie serwisu Projektant przyszłości.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich napotkanych nieprawidłowościach w działaniu systemu. Informację, o której mowa powyżej, należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@heksagon.com.pl.
 10. Uczestnik szkolenia organizowanego przez Organizatora zobowiązuje się, że szkolenia nie będzie nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Uczestnik wie i akceptuje to, że wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być przez Uczestnika sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniu.
 11. Organizator może wykluczyć (usunąć) Uczestnika ze szkolenia stacjonarnego w przypadku jeśli Uczestnik w trakcie szkolenia:
  – pozostaje pod wpływem: alkoholu, narkotyków lub podobnie działającego środka, lub
  – używa wobec prowadzącego szkolenie lub innych uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, lub
  – zakłóca w jakikolwiek sposób przebieg szkolenia.
  W takim przypadku Usługobiorcy nie przysługuje – w całości ani w części – zwrot ceny szkolenia, z którego usunięto Uczestnika.
 1. Usługodawca gromadzi dane niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca – Heksagon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, póz. 926 ze zm.).
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na potrzeby: realizacji procesu rekrutacji, przebiegu szkoleń i działań związanych z monitorowaniem wpłat, zawarcia i realizacji umowy o udział w szkoleniach stacjonarnych i dostęp do szkoleń multilearningowych, wykonywania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z ustaw, w tym przepisów podatkowych, jak też w celach archiwalnych.
 4. Każda osoba fizyczna udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe w związku z trybem i warunkami korzystania z serwisu Projektant przyszłości ustalonymi przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników.
 6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu Projektant przyszłości jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy, o ile taka umowa została zawarta.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość – po usunięciu konta Użytkownika – przetrzymywania – na potrzeby organów ścigania – niektórych danych, w tym takich, jak: czas i adres IP logowania się Użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne powinno zostać przesłane na adres e-mail: biuro@heksagon.com.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko,
  b) login i adres poczty elektronicznej wprowadzony w Karcie Rozwoju
  c) opis reklamowanej usługi wraz z nazwą i datą szkolenia.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 1. Usługobiorca otrzymuje zapewnienie zwrotu 90% wniesionej opłaty za szkolenie – pod warunkami określonymi w punkcie 2 – jeżeli Uczestnik, który wziął udział w szkoleniu opłaconym przez Usługobiorcę, stwierdzi, że szkolenie nie spełniło jego oczekiwań.
 2. Gwarancja zwrotu, o której mowa w punkcie 1, zostanie przez Organizatora uznana
  w przypadku, gdy Uczestnik, który wziął udział w szkoleniu opłaconym przez Usługobiorcę, spełnił łącznie następujące warunki:
  2.1. Wziął aktywny udział we wszystkich dwóch dniach szkoleniowych, wpisywał się na listę obecności i brał udział w przeprowadzonych ćwiczeniach,
  2.2. Prawidłowo wykonał wszystkie elementy procesu szkoleniowego multilearningowego,
  2.3. Każdego kolejnego dnia trwania multilearningu, począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu sesji szkoleniowej - logował się na panelu e-learningowym i każdego dnia wykonywał zalecane przez trenera ćwiczenia, z takim zastrzeżeniem, że:
  – prawidłowość wykonania (wynik) ćwiczenia nie ma znaczenia dla spełnienia warunku wykonania ćwiczenia,
  – Uczestnik multilearningu trwającego dłużej niż 8 tygodni, ma prawo do 10-cio dniowej przerwy w zajęciach, w czasie której nie musi on się logować w panelu e-learningowym – o ile zgłosi Organizatorowi zamiar skorzystania z przerwy w zajęciach, nie później 2 tygodnie przed rozpoczęciem przerwy,
  – w przypadku zmiany terminu multilearningu wynikającej z przyczyn technicznych – Organizator powiadomi Uczestnika o zmianie w harmonogramie multilearningu, zaś Uczestnik przyjmie ten zmieniony harmonogram jako obowiązujący.
 3. Z pisemnym wnioskiem o zwrot części opłaty, o której mowa w punkcie 1, Usługobiorca może wystąpić do Organizatora do w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia, pod rygorem utraty prawa do zwrotu ceny. W przypadku, jeśli Usługobiorca i Uczestnik, który wziął udział w szkoleniu opłaconym przez Usługobiorcę – są dwoma różnymi osobami, to Usługobiorca winien dołączyć do wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym – oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w punkcie 1.
 4. Usługodawca winien rozpatrzyć wniosek o zwrot części opłaty, o którym mowa w punkcie 3, w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. W przypadku, jeśli wniosek o zwrot części opłaty spełnia warunki opisane w niniejszym rozdziale, to Usługodawca zwróci Usługobiorcy część opłaty, o której mowa w punkcie 1, w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku.
  Zwrot części opłaty nastąpi na rachunek Usługobiorcy wskazany we wniosku
 5. W przypadku szkolenia Money Level 1.0 „Poznaj zasady” gwarancja zwrotu, o której mowa w punkcie 1, dotyczy całości (to jest 100%) wniesionej opłaty.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2015 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Spory wynikłe z niniejszego Regulaminu strony poddają rozstrzygnięciom sądu powszechnego stosownego według siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone w serwisie Projektant przyszłości. Użytkownicy posiadający Kartę Rozwoju zostaną ponadto powiadomieni drogą e-mailową o zmianach Regulaminu, jak i o przysługującym prawie wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia.